Hoppa till innehåll

Kellogg – Briand Pakten 27 augusti 1928

oktober 10, 2011

Internationellt fördrag rörande fördömande av krig. Paris den 27 augusti 1928. (Kellogg-Briand Pakten)

Hämtat ur SOU 1930:12 – UTREDNING RÖRANDE SVERIGES FÖRSVARSPOLITISKA LÄGE

Tyska Rikets President, Amerikas Förenta Staters President, Hans Majestät Belgiernas Konung, Franska Republikens President, Hans Majestät Konungen av Storbritannien, Irland och de Brittiska Dominions hinsides haven, kejsare av Indien. Hans Majestät Konungen av Italien, Hans Majestät Kejsaren av Japan, Polska Republikens President, Tjeckoslovakiska Republikens President, vilka äro djupt medvetna om sin högtidliga förpliktelse att befordra mänsklighetens välfärd;

– vilka äro förvissade om att tiden är mogen för att otvetydigt avstå från krig såsom verktyg i den nationella politikens tjänst, på det att de fredliga och vänskapliga förbindelser, som för närvarande råda mellan folken, måtte för all framtid bestå orubbade;

– vilka äro övertygade, att varje förändring i staternas inbördes förhållanden bör eftersträvas endast genom fredliga medel och åvägabringas medelst ett ordnat fredligt förfarande, samt att varje signatärmakt, som hädanefter söker befordra sina nationella intressen genom att anlita krig, skall vara berövad de fördelar, som detta fördrag innebär;

– vilka hysa den förhoppningen, att världens alla övriga nationer, uppmun­trade av exemplet, skola förena sig med dem uti ifrågavarande strävan för mänsklighetens bästa oeh genom anslutning till förevarande fördrag, så snart detsamma träder i kraft, göra folken delaktiga av dess gagneliga föreskrifter och sålunda ena världens civiliserade nationer i ett gemensamt avstående från krig såsom verktyg i den nationella politikens tjänst;

– hava beslutat avsluta ett fördrag och i sådant syfte utsett till sina respek­tive befullmäktigade ombud, vilka efter att hava delgivit varandra sina fullmakter, som befunnits i god och behörig form, hava överenskommit om följande arktiklar:

Artikel I.

De Höga Fördragsslutande Parterna förklara högtidligt å sina folks väg­nar att de fördöma anlitandet av krig för avgörandet av internationella tvister och i sina inbördes förhållanden avstå från krig såsom verktyg för nationell politik.

Artikel II.

De Höga Fördragsslutande Parterna erkänna, att avgörandet eller lös­ningen av alla tvister eller konflikter, av vilken natur eller vilket ursprung de än må vara, som kunna uppstå dem emellan, aldrig må eftersträvas annorledes än genom fredliga medel.

Artikel III.

Förevarande fördrag skall ratificeras av de i inledningen nämnda Höga Fördragsslutande Parterna i enlighet med vederbörande staters grundlagar och skall träda i kraft emellan dem, så snart samtliga ratifikationsinstrument deponerats i Washington.

Sedan detta fördrag enligt bestämmelsen i föregående stycke trätt i kraft, skall detsamma, så länge som må befinnas erforderligt, stå öppet för an­slutning från andra staters sida. Varje anslutningsakt skall deponeras i Washington och fördraget omedelbart efter sådan deposition träda i kraft mellan den stat, som sålunda ansluter sig, och övriga fördragsmakter.

Det åligger Förenta Staternas regering att till samtliga i inledningen om­nämnda regeringar och till dem, som sedermera ansluta sig, överlämna be­styrkt avskrift av fördraget ävensom av varje ratifikationsinstrument eller anslutningsakt. Det åligger vidare Förenta Staternas regering att omedel­bart telegrafiskt underrätta ifrågavarande regeringar om varje hos densamma verkställd deposition av ratifikationsinstrument eller anslutningsakt.

Till yttermera visso hava de befullmäktigade ombuden undertecknat detta fördrag på franska ooh engelska språken, vilka båda texter skola äga ena­handa vitsord, samt försett detsamma med sina sigill.

Som skedde i Paris den 27 augusti 1928.

*************

Sverige undertecknade pakten, som ännu formellt sett är bindande för Sveriges del (och andra parters del och avtalet trädde i kraft den 25/7 1929. 1931 anföll Japan Kina och 1935 Italien Etiopien och 1939 Tyskland Polen utan att bry sig om avtalet.

Annons
Kommentera

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: